Catalog of exporters

Antonov Evgeniy Mikhaylovich, Sole Entrepreneur

Manufacturing of educational toys for kids under "Myakishi" trademark.

4, ul. Zavodskaya, Borovichi, Novgorod region, Russia, 174401

8 (81664) 45 465; 8 (921) 025 55 10

vashi@myakishi.ru

www.myakishi.ru

OOO КRESTETSKAYA STROCHKA

Manufacturing of popular art craft items according the Krestetskaya strochka tradition.

8 (800) 550 22 136, ul. Novoholovskaya, Novgorod Oblast, Kresttsy settlement

8 (800) 550 22 13

info@krstrochka.ru

www.krstrochka.ru